تحويل التاريخ 2.2 [free]

Descrizione

تحويل التاريخ من هجري الى ميلادي والعكس من ميلادي الى هجري


Conversion history of AH and AD to AD contrary to the Hegira

Commento della redazione

Versioni precedenti

Scarica da QR Code
  • Nome del Applicazioni: تحويل التاريخ
  • Categoria: Strumenti
  • Nome APK: com.metraqapps.ta7wilaltati7
  • Ultima versione: 2.2
  • Requisito: 4.1 o superiore
  • Dimensioni del file : 3.45 MB
  • tempo aggiornato: 2020-09-16